Avís legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web, www.50a50.org

DADES DE L’ASSOCIACIÓ 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’Associació.

Nom: Associació 50a50 (d’ara endavant també indistintament “50a50”)
Domicili social: Avinguda Diagonal, 460 2-2, 08006 Barcelona
Telèfon: 627 88 50 51
Adreça de correu electrònic: info@50a50.org

CONDICIONS GENERALS

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada al moment en què l’usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web.
L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i els continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, encara que 50a50 es reserva el dret de limitar el seu accés per determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

50a50 es reserva el dret a modificar a qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

50a50 es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els qui podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a indemnització alguna.

50a50 es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als USUARIS de nom de l’Associació sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre usuari i nom de l’Associació, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que l’usuari té contractat amb l’Associació.

AVÍS DE COPYRIGHT

50a50 té la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, de manera que l’accés o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar-se, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de 50a50.

Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, tret que estigui permès legalment i se citi la procedència o, en defecte d’això, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans citada i esmentarà clarament les possibles restriccions d’ús.

50a50 no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats a tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa 50a50 no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud d’aquesta informació ni garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

50a50 no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

50a50 intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l’usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informació continguda en aquest web pugues haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

50a50 no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició.

50a50 no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d’aquest que tingui el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l’ús d’enllaços

50a50 no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc.

En cas que 50a50 constati per algun mitjà la ilicitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’Associació suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d’altres enllaços en el lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D’aquesta manera 50a50 no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

50a50 informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractats d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web www.50a50.org no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’Associació. En el supòsit que se subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats d’acord amb les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i els correus electrònics que els usuaris puguin remetre a 50a50 que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de 50a50 figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que podrà accedir l’usuari o visitant per comprovar la situació d’aquells.
50a50 conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat per la qual van ser recollits.

2. Seguretat de la informació.
50a50 ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i subtracció de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant.

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de 50a50 i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o enllaços amb altres llocs. S’informa que 50a50 no disposa de cap control ni té cap respnsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, en l’adreça de la seu de 50a50 més amunt.

50a50 informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollits, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER A FORMULARIS
En cas que 50a50 disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per 50a50 exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas.

Cadascun dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

50a50 serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, 50a50 es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Les dades personals recollides no seran cedits a tercers sense el seu consentiment exprés.
L’usuari que figuri en la base de dades podrà exercir a tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de 50a50 més amunt.

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de veuen relació als usuaris que visiten nostra web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic: info@50a50.org